Based on a combination of the best construction team to achieve customer ideas - Dựa trên sự kết hợp của các đội xây dựng tốt nhất để đạt được ý tưởng của khách hàng